Horse Forum by Tectum


Třetím z vážených sponzorů, podporující skokový hobby seriál je server HorseForum.cz

Horse Forum je jedním z portálů zastřešující platformy Tectum Forum (komunitní, tématicky zaměřené inzertní portály).

Proč FO­RUM? Ve starém Římě se tak označovalo mís­to pro ve­řej­ná vy­stou­pe­ní, středisko obchodního, spo­le­čen­ské­ho a po­li­tic­ké­ho ži­vo­ta (náměstí, tržiště). Por­tá­ly plat­for­my Tectum Fo­rum mají díky so­fis­ti­ko­va­né­mu sys­té­mu po­ten­ci­ál stát se jed­ně­mi z nej­vět­ších on-line tr­žišť v České re­pub­li­ce. Na tr­žiš­ti je vše, co po­tře­bu­je­te. Na­kou­pí­te – pro­dá­te, po­ptá­te se – do­zví­te se. Mů­že­te utra­tit i vy­dě­lat.

Vyzkoušejte a přesvědčte se sami o komplexnosti a obsáhlosti tohoto webového portálu.

 

V cenách finálového kola se tak můžete těšit na magnetky, propisky, samolepky, čokoládky a jiné předměty věnované do soutěží. Zároveň děkujeme za mediální podporu, jistě zveřejníme i průběh a výsledky finálového kola.

Jmenovitý seznam cen bude uveřejněn před konáním finálového kola.
Přímý odkaz naleznete zde (webová stránka se otevře v novém okně)

 

 

Napsat komentář